0882 337 954    |     ул. “Чаталджа” 9, ​гр. София

Раздел I
Общи положения

Общите условия уреждат отношенията между дружеството „Техностар 2000” ЕООД и лицата, ползващи сайта www.tehnostar2000.com.

 1. С термина „ОБЩИ УСЛОВИЯ“ се обозначават настоящите общи условия. С кликването върху, който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка, сочещ към тези общи условия, ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта www.tehnostar2000.com.
 2. “Техностар 2000” ЕООД е Еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговски регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 130434637, със седалище и адрес на управление: гр. София 1504, ул. “Чаталджа” N 9, наричано по-долу “Техностар 2000” или Дружеството.
 3. Лицата, които ползват настоящия сайт са лица, ползващи неговите функционалности и потребители по смисъла на Закон за защита на потребителите, наричани по-долу потребител/и или ползвател/и.
 4. Сайт означава уебсайта, находящ се на www.tehnstar2000.com.

Раздел II
Общи условия за ползване на сайта на “Техностар 2000”

Общи условия са условията на споразумението между Вас – ползвателите на сайта и “Техностар 2000”.

 1. Осъществявайки достъп, браузвайки и/или използвайки този уеб сайт, Вие автоматично потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте се съгласили да бъдете обвързани от тези условия, както и че ще спазвате всички намиращи приложение законови и други разпоредби. Ако не приемате тези условия, моля не ползвайте този уеб сайт.
 2. Всички изображения, текстове и др. са със запазени права и само за лично ползване. Откъси от сайта могат да бъдат копирани, съхранявани и публикувани само, чрез писмено разрешение от страна на “Техностар 2000”.
 3. Този сайт може да съдържа други бележки за собственост и информация за авторски права, условията, за които трябва да бъдат съблюдавани и изпълнени. Информацията на този сайт може да съдържа технически неточности или печатни грешки.
 4. Информацията може да бъде променяна или обновявана без предизвестие. “Техностар 2000” може да прави подобрения и/или изменения в продуктите и програмите, описани в тази информация, по всяко време и без предизвестие.
 5. Възможно е електронното изображение да е илюстративно или да са променени нюанса на цветовете, “Техностар 2000” не поема отговорност за точността на предоставяната информация и изображения. Получателят използва тази информация на собствена отговорност.
 6. “Техностар 2000” не носи отговорност за никой друг уеб сайт, до който може да достигнете чрез този. Когато осъществявате достъп до уеб сайт извън посочения на “Техностар 2000”, дори ако той включва логото на “Техностар 2000”, приемете, че сайтът е независим от сайта на “Техностар 2000”, и че “Техностар 2000” няма контрол върху съдържанието на този уеб сайт. Връзка от друг сайт към сайта на “Техностар 2000” не означава, че “Техностар 2000” подкрепя или поема отговорност за съдържанието или употребата на такъв уеб сайт.
 7. Доколкото е позволено от приложимия закон, “Техностар 2000” при никакви обстоятелства не е отговорен за всякакви преки, непреки, специални или последващи щети от използването на този сайт, или от всеки друг свързан уеб сайт, включително, без ограничения, всякакви пропуснати ползи, прекъсване на дейността, загуба на програми или други данни на информационната Ви или друга система, дори ако изрично сме били уведомени за възможността от възникването на такива щети.
 8. “Техностар 2000” не предоставя никакви лицензи за авторски права, патенти или други права върху интелектуална собственост. Дизайнът, структурата и съдържанието на сайта са предмет на авторско право и се защитават от закона. Изключителното право на собственост върху тях принадлежи на “Техностар 2000” ЕООД. Потребителите могат да отпечатват отделни страници, изображения, лога и др. от сайта, при условие, че не премахват идентифициращите ги авторски знаци, търговски марки и други.
  Източници за изображения, използвани на сайта: vectorjuice on Freepikmacrovector on Freepik
 9. “Техностар 2000” има право по всяко време да преразглежда тези условия, обновявайки настоящото обявление. Използвайки този уеб сайт потребителят се съгласява, че ще бъде обвързан от всички направени промени, като се задължава периодично да посещава тази страница, за да се запознава с текущите условия.

Раздел III
Общи условия за покупко–продажба на стоки и услуги посредством уеб сайта на “Техностар 2000”

Цени

 1. Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им.
 2. “Техностар 2000” си запазва правото да променя цените, публикувани на сайта по всяко време. Представените в сайта цени на стоки и услуги включват всички данъци, като за всеки отделен продукт е изрично посочено, дали включва цената за доставка, монтаж, транспорт или др.
 3. При промяна на цената Потребителят е задължен да плати тази цена, която е била актуална по време на сключване на договора.
 4. При намаления, обявени на сайта, неактуалните цени се задраскват, а до тях се обявява цената с намалението. Ако е фиксирана дата намалената цена важи до нейното настъпване.

Плащане

 1. Ползвателят може да заплати цената на поръчана чрез сайта стока или услуга посредством банков превод, след издаден платежен документ от “Техностар 2000” ЕООД.
 2. Всички плащания се извършват само в български лева.

Допълнителни условия

За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия ще бъдат решавани със споразумение, в случай на непостигане на такова и ако подсъдността не е посочена императивно, спорът ще бъде отнесен за разрешаване от компетентния български съд.